Privacy Statement

Hier treft u ons privacy statement aan voor medewerkers van derden, gasten, leveranciers en overige relaties van City Centre Hotel Den Bosch;

 • Algemene informatie
 • Doel verwerking persoonsgegevens
 • Bezoek website en privacy
 • Doeleinden
 • Google, Facebook, Twitter e.d.
 • Nieuwsbrief, websites
 • Omgang persoonsgegevens en geheimhouding
 • Gegevens inzien, corrigeren, verwijderen
 • Geheimhouding
 • Bewaartermijnen
 1. City Centre Hotel Den Bosch, gevestigd te Den Bosch aan de Kerkstraat 56, hierna te noemen “City Centre Hotel” vindt de privacy van haar gasten, relaties, leveranciers en bezoekers van deze website zeer belangrijk en respecteert hen en hun privacy dan ook. Dat betekent dan ook dat City Centre Hotel uw (persoons)gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelt; veilig, succesvol, transparant en alleen in verband met de wettelijke bepalingen of voor het doel waarvoor u wilt.
 2. Dit gedeelte van het Privacystatement van City Centre Hotel heeft betrekking op gasten, relaties, leveranciers en bezoekers van City Centre Hotel.
 3. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn zullen niet worden geregistreerd, anders dan in deze Privacystatement is afgesproken.
 4. De AVG is een verordening waarin aangegeven wordt hoe bedrijven en hun medewerkers, en (zaken)relaties e.d. om moeten gaan met (persoons)gegevens van anderen zodat deze gegevens niet zomaar op straat kunnen komen te liggen. In die AVG verordening wordt ook de bewaartermijn genoemd en de boete die gegeven kan worden als bedrijven niet goed met die (persoons)gegevens zijn omgegaan. Tevens is het nodig de wettelijke grondslag te vermelden waarvoor uw gegevens gebruikt worden en welke rechten u daarbij heeft. Voor verdere uitleg van de AVG verordening verwijzen wij naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid  en/of de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ waar u meer informatie kunt vinden over de AVG.
 5. Om de veiligheid te (waar)borgen kunt u dan ook alleen via de website van ons een bericht aan ons sturen omtrent AVG en Privacy. Door de gegevens op die manier te versturen wordt een stuk veiligheid succesvol voor u geborgd.
 6. De door u aan ons toegestuurde (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u wilt dat het gebruikt wordt of om aan wettelijke bepalingen te voldoen namelijk;

Gasten, leveranciers, relaties en bezoekers website

  • het in contact kunnen komen met u en weten met wie wij het genoegen hebben of om een boeking te doen. Niets meer, niets minder, transparant en duidelijk.

   Gaan wij uw gegevens verwerken voor een ander doel dan hierboven genoemd is dan vragen wij aan u voordat wij dat gaan doen schriftelijk toestemming.

Op basis van de verstuurde gegevens via ons emailadres, info@citycentrehoteldenbosch.nl, mag u van ons verwachten dat u geen reclame, spam of anderszins toegestuurd krijgt. Het verstuurde bericht wordt namelijk versleuteld zodra dit ontvangen is.

Artikel 1.    - Bezoek website

Indien u deze website bezoekt worden in algemene zin uw bezoekgegevens bijgehouden. Dat betekent dat uw IP-adres van uw computer, een mogelijke gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser als bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van uw bezoek en klikgedrag op deze website (zie voorts ons Cookie statement)

Hiermee wordt onder andere de werking van onze website geoptimaliseerd. City Centre Hotel probeert deze gegevens optimaal te anonimiseren en die worden niet aan derden verstrekt.

Wij respecteren te allen tijde de privacy van onze bezoekers, onze gasten en onze overige relaties. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw gegevens gebeurt altijd met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Artikel 2.    - Doeleinden

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden voor de diensten die wij voor u, als gast of toekomstige gast (gaan)leveren, en het beheer van die gegevens die daaruit voortvloeien gebruiken wij alleen beroepsmatig om met u in contact te komen, om een boeking op te stellen of om aan de uitvoering van de wet te voldoen. Ook als u alleen bezoeker bent behandelen wij die gegevens zoals u dat kunt verwachten met in acht neming van de AVG.

De gegevens die u op onze website invult, of door een email dat u ons stuurt wordt alleen behandeld naar de aard van het bericht en/of de inhoud van uw email. Deze wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De berichten laden wij in onze website, www.citycentrehoteldenbosch.com. Alleen de door u ingevulde gegevens bewaren en gebruiken wij uitsluitend voor de boeking/dienst waar u om vraagt. De door u opgegeven gegevens delen wij niet met derden. Zie voorts ook het privacybeleid van www.hospecs.com.

Artikel 3. – Google analytics

Hoe u onze website gebruikt wordt bijgehouden door Google Analytics. Hierdoor wordt bijvoorbeeld uw IP-adres (het adres van uw computer) opgeslagen en overgebracht naar Google in de USA. Op die manier wordt bijgehouden hoe onze website gebruikt wordt waar weer adverteerders hun informatie uit halen en die aan derden kunnen verschaffen. Hier heeft City Centre Hotel geen invloed op en wij hebben hier ook geen toestemming voor gegeven. Indien u hierover meer wilt weten en/of lezen dan raden wij u aan het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics te lezen.

Artikel 4. – Facebook, Twitter en Google+

City Centre Hotel maakt gebruik van Facebook, Twitter en Google+. Wij adviseren u de Privacystatement van betreffende sites te lezen.

Artikel 5. – Websites

De websites waarna wij op onze website verwijzen zijn met grote zorgvuldigheid geselecteerd, maar City Centre Hotel kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang van uw (persoons)gegevens door en via die websites cq organisaties. Wij adviseren u in dat geval de betreffende Privacystatements te lezen van die websites.

Artikel 6. - Omgang persoonsgegevens en geheimhouding

Eventuele medewerkers van City Centre Hotel of zij die voor of door City Centre Hotel aangesteld zijn en die toegang hebben tot en/of gebruik maken van uw (persoons)gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend waaraan zij zich dienen te houden. City Centre Hotel zet alles in het werk om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

City Centre Hotel maakt gebruik van een aantal softwarepakketten. Hierin worden gegevens van onze gasten opgeslagen en verwerkt. City Centre Hotel heeft met de betreffende leveranciers van die softwarepakket een overeenkomst gesloten waarmee ook uw gegevens beveiligd worden en zijn conform de AVG. De medewerkers van die leveranciers hebben elk ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend voor wat betreft de inzage en/of verwerking van uw gegevens. Tevens houden die leveranciers zich ook aan de wettelijke bewaartermijnen.

City Centre Hotel moet voor het realiseren van de onder “Algemeen artikel 2” genoemde doeleinden in een aantal gevallen uw gegevens bewaren voor overheidsinstellingen (Belastingdienst, Inspectiediensten, Autoriteit Persoonsgegevens e.d.) externe accountant.

Artikel 7. – Gegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen

Iedereen die een relatie heeft met City Centre Hotel kan een schriftelijk verzoek indienen om uw (persoonlijke)gegevens in te zien. Als die gegevens niet juist zijn kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te laten verwijderen of aan te passen. In dat geval passen wij uw gegevens aan of verwijderen wij die direct. Wij kunnen niet voldoen aan uw verzoek indien die gegevens nodig zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden conform wettelijke regelingen en verplichtingen (zie ook ons Cookiestatement)

Artikel 8. – Bewaartermijn

City Centre Hotel, bewaart de (persoons)gegevens niet langer dan nodig is en geheel conform de wettelijk bepaalde termijn.

Artikel 9. - Wijziging Privacy Verklaring

City Centre Hotel behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal via www.citycentrehoteldenbosch.com bekend gemaakt worden.

Dit Privacystatement is het laatst gewijzigd op 5 september 2019